คาถาอาราธนาพระเครื่อง สวดก่อนนำห้อยคอ คุ้มครองภยันตราย ก่อนจะนำพระเครื่องมาห้อย…


คาถาอาราธนาพระเครื่อง สวดก่อนนำห้อยคอ คุ้มครองภยันตราย

ก่อนจะนำพระเครื่องมาห้อยคอ หรือพกพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน ให้กล่าวคาถาอาธาธนาพระเครื่องนี้ก่อนห้อยคอ เชื่อว่าเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้บูชา

คาถาอาราธนาพระเครื่อง
(กล่าวคาถานี้ 3 ครั้ง ทุกครั้งที่นำพระเครื่องมาห้อยคอ)

ตั้งนะโน 3 จบ

พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม ฯ

#คาถาก่อนใส่พระ #อาราธนาพระขึ้นคอทุกเช้า #พระเครื่องคาถา #อาราธนาพระเครื่องบูชา #พระเครื่อง #ความเชื่อ
Source